Vedtægter


§ 1 Navn
Foreningens navn er De Splittergale

§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Kragelund Kultur- og Kontaktsted, Dybrovej 21,
8270 Højbjerg

§ 3 Formål
Foreningens formål er at arbejde for, at musik-, gøgler-, danse- og sanggruppen De Splittergale får rammer og økonomi, der giver grundlag for at fortsætte og udvikle dens virke til inspiration og glæde for sindslidende og andre. Desuden til at fortsætte det tværkulturelle samarbejde, der er en del af gruppens virke.

§ 4 Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver, som sympatiserer med foreningens formål. Ind- og udmeldelse sker til kassereren. Eventuel eksklusion af et medlem kan foretages på generalforsamlingen.

§ 5 Kontingent
Der betales et årligt medlemskontingent. Foreninger, institutioner og firmaer kan blive medlemmer mod betaling af et årligt kontingent. Foreninger, institutioner og firmaer har ved afstemninger hver en stemme.
Kontingentstørrelsen fastsættes og vedtages på generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt inden afholdelsen af den årlige generalforsamling for at medlemmet har stemmeret.

§ 6 Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen med 14 dages varsel ved udsendelse til medlemmerne samt ved annoncering eller opslag på foreningens adresse. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis ¾ af foreningens medlemmer eller 3 af de 5 bestyrelsesmedlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelse skal herefter ske inden 14 dage. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i april med følgende

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsen aflægger beretning.
  4. Orkesterlederen aflægger beretning.
  5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  6. Indkomne forslag (tilsendes formanden senest en uge før generalforsamlingens afholdelse).
  7. Fastsættelse af kontingent for Støtteforeningen.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - herunder valg af mindst 2 suppleanter.
  9. evt.

§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer og minimum to suppleanter, som alle vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Det tilstræbes, at halvdelen er på valg hvert år.
Suppleanter vælges for et år ad gangen. Suppleanter har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

Minimum en aktiv fra De Splittergale og en pårørende skal være repræsenteret i bestyrelsen plus en personlig suppleant for repræsentanten for De Splittergale.
Bestyrelsen påser, at foreningens administration og økonomiske anliggender varetages under hensyn til foreningens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for foreningens ledelse og drift.

§ 8 Bestyrelsens forretningsorden
Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand samt en kasserer og sekretær. Der må ikke være personsammenfald mellem formand, næstformand og kasserer, dette efter anmodning fra Århus kommune og Merkur Bank.

Stk. 2 Bestyrelsen holder møde to gange årligt, eller når det er påkrævet. Foreningen har åbne møder, men kan beslutte at enkelte punkter behandles på lukkede møder.
Stk. 3 Bestyrelsen indkaldes med mindst ti dages varsel.
Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af medlemmerne er til stede.
Stk. 5 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

§ 9 Tegning
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen.

§ 10 Referat
Der føres referat fra bestyrelsesmøderne, som godkendes ved næste bestyrelsesmøde.

§ 10A: Nyhedsbrev
Bestyrelsen udsender i samarbejde med De Splittergale et nyhedsbrev til alle medlemmer af foreningen.

§ 11 Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

§ 12 Regnskab og revision
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal foreligge senest
den 15/2.

§ 13 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges bestyrelsen skriftligt senest to uger før næstkommende generalforsamling.

Vedtægtsændringerne skal godkendes af 3/4 af foreningens fremmødte medlemmer på en generalforsamling

§ 14 Opløsning af foreningen
For at foreningen kan opløses, kræves godkendelse af 3/4 af foreningens fremmødte medlemmer på to ekstraordinære generalforsamlinger.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens aktiver anvendes i henhold til § 3 eller beslægtede foreninger. Fordelingen skal godkendes af den anden ekstraordinære generalforsamling.

§ 15
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18/11 1997.

Ændringer af § 6, 7 og 10 vedtaget på generalforsamlingen den 27/4 2000.

Ændringer af § 4, 6, 7 og 10 vedtaget på generalforsamlingen den 17/4 2001.

Ændringer af § 7 og 12 vedtaget på generalforsamlingen den 18/4

Ændringer af § 5, 6, 8.1, 8.2 og 14 vedtaget på generalforsamlingen 10/ 4 2003.

Ændringer af § 2, 6, 6.8, 7, 8.2, 8.4 vedtaget på generalforsamlingen 23/4 2008